• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg
Актуално

Проект „Обичам живота, живея здравословно!

Проект „Обичам живота, живея здравословно! – Формиране на
позитивни модели за безрисково поведение”
В град Китен се провежда международен проект по програма„Еразъм+“ на
Европейския съюз. Дейностите по проекта са в периода 28.08.2020-03.09.2020г., като в
тях са включени младежки организации от България, Сърбия, Румъния и Северна
Македония. Домакин на събитието е сдружение„Таралежите“, чиято работа е
насочена към преодоляване на социалната изолация, изграждане на умения за
интегриране в обществото и мотивация за успешна реализация на младите хора в
неравностойно социално положение. В рамките на програмата на проекта са
организирани дейности от различно естество – обучителни модули и лекции,
презентационни и мотивационни срещи, дискусии, дебати, ролеви игри, практически
упражнения и симулации, индивидуална и колективна изява на участниците. Наред с
тях екипът на СК "Таралежите" поставя акцент върху реализацията на мероприятия с
интеграционен характер от гледна точка особеностите в нравите и културата на
младежите от отделните държави. Основните цели на проекта са:
• Чрез методите на неформалното образование да се усвоят специфични знания и
умения по въпросите на здравословното хранене, спорта и превенцията на различни
зависимости.
• Да се даде възможност за обмяна на опит между участващите младежи в
различните практики на здравословен начин на живот.
• Затвърждаване на ролята на спорта като инструмент за интеграция и образование в
процеса на неформалното обучение.
• Създаване на мрежа от мотивирани млади хора, които да действат като посланици,
доброволци, учители или треньори в своите местни общности и между техните
приятели за насърчаване на европейски ценности за солидарност и интеграция.
• Засилване на партньорството между институции и организации активни в сферата
на спорта и физическата активност.
• Придобиването на умения и компетенции за пълноценен, здравословен и социално
отговорен начин на живот.
• Усвояването на умения за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето
практики.
Този проект кореспондира директно с интересите и необходимостите на младите
хора от малките населени места за водене на здравословен живот, за придобиването
на нови и различни умения. В резултат на това ще се повиши нивото на лична
заинтересованост относно разглежданата проблематика, ще се достигне до идеята за
превенция на различни видове зависимости и антисоциално поведение.

 

Copyright © 2020 - Китен.