• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg
Актуално

Проект ′′Подкрепи една мечта“завърши в Китен

Проект ′′Подкрепи една мечта“- насърчаване на социалното включване, чрез успешна личностна и професионална реализация, №2020-1-BG01-KA105-078097

Завърши международния младежки обмен по програма „Еразъм+“ на ЕС, който се проведе между 31 юли и 6 август в град Китен. Преки участници в проекта бяха 44 човека, от които 40 младежи и девойки от България и Румъния, водени от 4-ма лидери на групи. Партньорските сдружения включиха в дейностите по проекта представители на младото поколение в неравностойно социално и икономическо положение, които чрез участието си в дейностите демонстрираха примери за активно и ползотворно включване в образователните процеси.

По време на проекта вниманието на участниците беше фокусирано върху придобиване на знания и умения за методите и инструментите за справяне с младежката безработица. Проведените дейности и мероприятия целяха развитие на ключовите компетенции на младите хора в риск от изключване, което да подобри техните възможности за по-добра реализация на пазара на труда.

Участниците в проекта от България и Румъния, проведоха среща с представители на местната държавна администрация, на която присъстваха зам.кмета на община Приморско, г-н Петко Гечев и секретаря на общината г-жа Георгиева. По време на тази среща бяха обсъдени проблемите свързани с младежката заетост в региона, както и необходимостта от създаване на условия за успешна професионална реализация и личностно развитие на младото поколение.

Изпълнението на този проект представлява съществено надграждане и утвърждаване на досегашните дейности на сдружение „Вокс Хумана 2020“, в работата му по подобряването на трансграничното сътрудничество на регионално равнище, социалното приобщаване на младите хора, популяризиране методите на неформалното образование, като средство за справяне на различни проблеми.

 

Copyright © 2020 - Китен.