• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg
Актуално

УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ

Мерките, предложени от Министерство на туризма в този документ имат характер на Указания за функциониране на местата за настаняване (МН) и заведенията за хранене и развлечения (ЗХР) към тях, които имат открити площи (тераси, градини и други открити пространства), в условията на COVID-19, съобразени с указанията и препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за превенция и контрол на заразите.

Предложенията все още се обсъждат и се очаква в скоро време крайния вариант да се публикува на сайта на министерството на туризма.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
I. РЪКОВОДЕН/ УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП
II. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ/ ПЕРСОНАЛА
III. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ ЗА ГОСТИТЕ В
ОБЕКТА
А. ПРИЕМНА ЗОНА И РЕЦЕПЦИЯ В МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Б. ЛОБИ ЗОНА
В. СТАИ ЗА ГОСТИ/ КАМЕРИЕРСКИ ПОМЕЩЕНИЯ/ ДОМАКИНСТВО
Г. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ ЗОНИ ЗА ХРАНЕНЕ И
НАПИТКИ
Д. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ И ОБОРУДВАНЕ В ОБЕКТА
Е. ЗОНИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Ж. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И
ОБСЛУЖВАНЕ
З. ДРУГИ ЗОНИ И ПОМЕЩЕНИЯ В МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
IV. ПРЕВАНТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЕКТА: ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА
КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ СЛУЖИТЕЛ / ПЕРСОНАЛ
V. ПРОЦЕДУРИ В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА
ИНФЕКЦИЯ НА ГОСТ В ОБЕКТА
VI. ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ В ОБЕКТА
VII. ДЕЗИНФЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ –
МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
ДРУГИ МЕСТА, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В
УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19
ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ВЪВЕДЕНИЕ
Мерките, предложени в този документ имат характер на Указания за функциониране на
местата за настаняване (МН) и заведенията за хранене и развлечения (ЗХР) към тях,
които имат открити площи (тераси, градини и други открити пространства), в
условията на COVID-19, съобразени с указанията и препоръките на Световната здравна
организация (СЗО) и Европейския център за превенция и контрол на заразите. Имайки
предвид, че туристическите обекти са различни по своето териториално
местоположение, предназначение и функции, дизайн, експлоатация и управление,
адаптациите следва да се правят индивидуално, но така че да съответстват на
Указанията.
Указанията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на
COVID-19 в страната.
Указанията ще се публикуват на официалната интернет страница на Министерство на
туризма.

Ключови цели на прилаганите процедури:
1. Повишаване на безопасността и опазване здравето на служителите, обслужващи
гостите на МН и ЗХР;
2. Минимизиране на риска от заразяване на гостите и други външни лица, включително
доставчици;
3. Ограничаване на броя на контактите на територията на туристическите обекти за
определен период от време, като част от защитата срещу риска от заразяване;
4. Комплексни действия, съобразени с етапа на развитие на епидемичната обстановка.

Указанията са в четири направления:
1. Осигуряване на безопасността на служителите / персонала;
2. Осигуряване на безопасност и сигурност за гостите в обектите;

 

3. Превантивни процедури при съмнение за коронавирусна инфекция от служител
спрямо друг служител;
4. Процедури, които трябва да се спазват, когато гост се съмнява за коронавирусна
инфекция.

I. РЪКОВОДЕН / УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП
Преди отварянето на туристическия обект и при функционирането му е необходимо
следното:
• План за действие – изготвяне на план за действие за безпроблемното
функциониране на обекта, съобразен със ситуацията в момента и
препоръките на регионалните и националните органи на общественото
здраве. Планът може да включва действия и операции и същият следва да
бъде актуализиран, когато е необходимо в резултат на нови насоки, указания,
процедури или наредби, издадени от съответните здравни власти.
• Мобилизиране на ресурси – осигуряване на наличните човешки и
икономически ресурси, които да осигурят бързото и ефективно прилагане и
изпълнение на необходимите мерки.
Планът за действие трябва да включва осигуряване на оборудване и
процедури, съобразени с настоящите указания и указанията на министъра на
здравеопазването и/или директора на Регионалната здравна инспекция, за
действия и управление на случаи със заразени и техните възможни
контактни.
• Наблюдение – Изпълнението на плана за действие и ефективността на
предприетите мерки трябва да бъдат често оценявани за проверка на
съответствието, идентифициране и коригиране на пропуските и адаптиране
на плана към практическия опит.
– Създаване на екип от служители за реакция при кризисни ситуации,
включващ членове от всяко звено. Кризисният екип подпомага Ръководството
при прилагането на плана за действие и навременното идентифициране на
необходимите корекции. Необходимо е екипът да бъде нащрек за всяко
необичайно нарастване на отсъствието на работници, особено тези, дължащи
се на остри респираторни инфекции, възможно причинени от COVID-19.
– Проверка на хигиената – провеждане на редовен одит на хигиената в обекта
с цел установяване на съответствие с наложените изисквания. За целта е препоръчително да се води „Дневник за проведените хигиенни и
дезинфекционни мероприятия и предприетите мерки и коригиращи действия“,
в който подробно се записва информация по проведените мероприятия (като
например дата и час, използван дезинфектант, от кого, къде и т. н.). Анализът
на информацията в този дневник може да се използва за подобряване на
изпълнените действия.
– Осигуряване на достатъчно количество маски за лице, както за гостите, така
и за служителите, които да се съхраняват в обекта. Обектът трябва да осигури
поне 10% повече маски за лице спрямо максималния капацитет гости и служители
за спешни случаи.
– Наличие на достатъчно термометри за гостите, служителите и трети лица, при
необходимост.
– Определяне на максималния брой гости за допустима заетост, съобразен с
препоръките на здравните власти за осигуряване на физическа дистанция, за да се
поддържа високо ниво на хигиена в обекта.
• Комуникация
– Информационна политика за гостите и персонала
• Между ръководството и персонала трябва да се поддържа добра
комуникация, включително и чрез мениджърите, отговарящи за
отделите/ секторите, за да се определи правилната информационна
политика за гостите. Следва на персонала да бъдат предоставени
Указанията за това как те трябва да съобщят плана за действие на
другите заинтересовани страни (доставчици и др.), за да се гарантира
изпълнението му.
• Предоставяне на кратки документи и информационни плакати с ключови
послания към гостите и персонала, брошури и официални листовки за
основните хигиенни практики и COVID-19 на различни езици, както и
чрез други информационни инструменти и комуникационни канали.
Поставяне на инструкции в санитарните и хигиенните помещения за
правилно измиване на ръцете, сваляне и поставяне на ръкавици, сваляне
и поставяне на маска, а при дозаторите с дезинфектант – инструкции за
правилна дезинфекция на ръцете.
• Наличие на актуализиран списък с контакти на персонала, важни
телефони за спешни помощ и др.

 

– Информационна обезпеченост на персонала – бързо да предоставят и
получават информация за инциденти, които могат да възникнат в обекта и
информиране за състоянието на ситуацията по всяко време.

• Обучение и информация
– Ръководството трябва да информира целия персонал за предприетите
противоепидемични мерки с цел защита здравето и безопасността на персонала
и гостите, вкл. препоръки и указания.
– Да се организират информационни срещи за основните противоепидемични
мерки.
– Провеждане на вътрешни обучения за персонала за специфични процедури, за
справяне с кризисни и критични ситуации.
– Специално определен и обучен служител (временно), който да съблюдава и
контролира социалната среда и хигиената в обекта.

II. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ / ПЕРСОНАЛА
1. Създаване на задачи и процеси, които обикновено изискват тясно взаимодействие и
определяне на начини за тяхното модифициране, за да се увеличат физическите
разстояния между служителите и да се поддържа безопасността на труда в съответствие
с приложимото законодателство.
2. Споделяне на промените в работата с цел повишаване безопасността на служителите,
пребиваващи в момента в местата за настаняване, според случая.
3. Намаляване на броя на служителите, които използват едновременно общи части,
например стая за почивка, съблекални и др. Тези стаи се ползват по график като се
препоръчва броят на хората, които ги използват, да бъде съобразен с възможността да
се осигури физическо разстояние най-малко 1,5 м. Оборудване на обекта с лични
предпазни средства, включително маски или шлемове, ръкавици и средства за
дезинфекция на ръцете, както и водоустойчиви престилки с дълъг ръкав за използване
при нужда.
4. Препоръки за служители (съгласно Приложение № 1).
5. Осигуряване, доколкото е възможно, вентилация за помещенията, вкл. и механична
общообменна вентилация. Не се препоръчва използването на климатици. Препоръчва
се използването на вентилатори, както и естествено проветряване.

6. Ограничаване на вътрешните срещи и съвещания до необходимия минимум; срещите
трябва да се провеждат в помещения с отворени прозорци, като се поддържа
разстоянието между хората, препоръчано от здравните власти (минимум 1,5 м.), за
предпочитане е контакта да става по телефон и имейл или друг канал за дистанционна
връзка.
7. Ограничаване използването на общи пространства от страна на служителите,
включително:
• въвеждане на различни часове за почивки,
• намаляване на броя на служителите, които използват общи части в даден момент
(например чрез разпределение на почивките за хранене).
8. Особена грижа за служители от групи, изложени на по-голям риск от епидемия – ако
е възможно, да не се ангажират хора над 60 години и хронично болни в пряк контакт с
гости.
9. Задължение на доставчиците на МН и ЗХР да използват лични предпазни средства в
съответствие с действащия закон.
10. Подготовка на процедура, която трябва да се спазва в случай на съмнение за
инфекциозна ситуация и ефективни инструкции на служителите.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ ЗА ГОСТИТЕ В
ОБЕКТА
А. ПРИЕМНА ЗОНА И РЕЦЕПЦИЯ В МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ПРИЕМНА ЗОНА
• Пристигане на гостите – регулиране и контрол на потока от гости в обекта и
спазване на физическо дистанциране.
• Поставяне на видимо място пред входа на обекта и на рецепция на информация
за максималния брой гости, които могат едновременно да отседнат в дадена
част от обекта, както и за спазване на физическа дистанция минимум 1,5 м
между членовете на различни семейства.
• Поставяне на дозатори с течни дезинфектанти за ръце, достъпни за гостите и
служителите в помещенията на обекта, по-специално на входовете, в зоната на
рецепцията, на входа на асансьори, на входа на откритите площи на обектите за
хранене и развлечения и в преддверието към санитарните възли, зона с открит
басейн и т.н.

 

РЕЦЕПЦИЯ
1. Информация и комуникация
• Рецепционистите следва да са достатъчно информирани за COVID-19, така че да
могат да изпълняват безопасно и професионално своите задължения с цел
предотвратяване евентуалното му разпространение в обекта.
• Информиране на всички гости и потенциални клиенти относно процедурите и
политиката на обекта за сигурност и безопасност, превантивни мерки, прилагани
във връзка с вируса COVID-19 в дадения обект.
• Наличие на актуална официална информация за пътуванията до и от страни или
райони, където COVID-19 все още се разпространява.
• Заетост на стаите – определяне и контрол на максималния брой гости в обекта –
въз основа на броя на свободните стаи, изчислен като брой на стаите по двама
души. Служителите на рецепцията трябва да са запознати с политиката за
заетост на стаите за придружаващите лица в случай на съмнение за случай на
COVID-19. Защита на личните данни на гостите.
• Подготовка и поставяне на определено място (лесен достъп) на необходимите
телефонни номера на регионалните здравните власти, лечебното заведение, с
което мястото за настаняване има сключен договор за обслужване, центровете
за спешна помощ, аптеки и др. Рецепцията трябва да разполага по всяко време с
тях.

2. Необходимо оборудване и комплект за защита на рецепция
2.1. Рецепцията трябва да бъде оборудвана с комплект за защита, който включва
следните артикули:
– Дезинфектант и/или кърпички за почистване на повърхности;
– Дезинфектант за ръце;
– Маски за лице/ защита за очи (по отделно или комбинирани, шлем за лице, защитни
очила). Достатъчно допълнителни маски за лице за целия обект (гости и служители).
– Ръкавици (за еднократна употреба).
– Защитна престилка (за еднократна употреба)
– Цялостна мантия с дълъг ръкав (препоръчително).
– кош с капак за отпадъци.
2.2. С цел защита на работещите на рецепцията се препоръчва ръководството на обекта
да осигури максимална защита на служителите, като освен осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти, по възможност да се осигури физическа защита
на рецепцията и зоната за връзка с гостите, чрез поставяне на прозрачни защитни
прегради например или други подобни най-малко на 1 м. височина.

3. Мерки за физическо дистанциране, хигиена на ръцете и респираторна хигиена
Въпреки че гостите вероятно са запознати с тези мерки, е необходимо да им бъде
напомнено с информация на рецепция по подходящ начин.
– Физическо дистанциране – въздържане от ръкостискане, целуване и прегръщане от
гостите и сред служителите. Спазване на разстояние от най-малко 1,5 м. и избягване
контакт с всеки, който кашля или киха.
– Регистрация на рецепция на повече от 2 гости наведнъж не е разрешена.
Използването на разделители е позволено и полезно за контрол на чакащите във
фоайето.
– Ограничаване на престоя на госта на рецепция до минимум.
– Хигиена на ръцете – редовно и щателно почистване на ръцете с обтриване с
дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие или измиване
със сапун и вода. Да се избягва да се докосват очите, носа и устата преди измиване.
Дезинфекцията на ръцете е необходима и след размяна на предмети (пари, лични
документи, кредитни карти) с гостите.
– Използване на електронна карта вместо пари в брой – насърчаване на използването на
дебитни и кредитни карти за плащане.
– Респираторен етикет – покриване на устата и носа със сгъвката на лакътя или с
хартиени кърпички за еднократна употреба, когато се кашля или киха. Използваната
кърпичка трябва да се изхвърли веднага в кош с капак.

4. Наблюдение на гостите, които е възможно да са болни
При спазване на разпоредбите във връзка със защитата на личните данни и правото на
неприкосновеност на личния живот е препоръчително да се наблюдават евентуално
болните гости в обекта.
Определяне и подготовка (включително оборудвана с лична защитна екипировка и
дезинфектант) на стая или помещение, в която ще бъде възможно временно изолиране
на човек в случай на симптоми на заболяване.

 

Б. ЛОБИ ЗОНА
– Зона за сядане – При условие, че е наложително за чакащите за рецепция би могло
да има обособени места за сядане на открито, извън фоайето, които трябва да са на
най-малко на 1,5 едно от друго. Групирането на гостите във фоайето не се допуска.
– Физическо дистанциране – гостът да спазва дистанция, докато чака на опашка, за да
се регистрира или напусне.
– Асансьори за гости – ограничаване за ползване до минимален брой лица.
– Регулиране струпването на много хора в лобито, особено по време на пиковите
часове на пристигане и напускане на гости, временно поставяне на знаци и
организация на процеса с цел избягване на струпването на хора.

В. СТАИ ЗА ГОСТИ/ КАМЕРИЕРСКИ ПОМЕЩЕНИЯ/ ДОМАКИНСТВО
• Почистване и дезинфекция
Прилагането на по-засилени и специални мерки за почистване и дезинфекция, в
общите зони (тоалетни, зали, коридори, асансьори и др.) и обезпечаване със
съответните дезинфектанти (биоциди) и препарати за почистване като обща
превантивна мярка по време на епидемията с COVID-19. Специално внимание
трябва да се обърне на дезинфекцирането на контактни повърхности, които често
се докосват – дръжки на врати, бутони на асансьора, парапети, контактни ключове,
копчета за врата, перила на столове и плоски повърхности, включително работни
плотове в работни помещения и трапезарии и др. Вратите и прозорците, ако е
възможно, трябва да се оставят отворени в общите помещения за известно време
през деня.
Спазване на необходимото пространство между персонала и гостите (минимум 2
метра).
– Текуща дезинфекция, поне веднъж на час, на общи тоалетни, асансьори,
рецепция (след всеки гост), дръжки на вратите, перила, дръжки, телефони,
компютърни клавиатури и други често докосвани повърхности.
– Прецизно дозиране на професионални почистващи препарати.
– След всеки гост се препоръчва рутинно почистване на стаята и дезинфекция на
всички контактни повърхности (включително облегалките на столове),
оборудване (напр. дистанционни управления) и баня и старателно проветряване
на помещението или след почистване на помещението – озониране / замъгляване

/ обеззаразяване с помощта на други специализирани технологии, като
бактерицидни лампи и др.
– Помещението може да се наеме отново след основно почистване и
дезинфекция, дезинфекция в периода според инструкциите на устройството за
обеззаразяване или препоръките на производителя на използваната технология.
– Камериерките и другият персонал, ангажиран в почистването трябва да бъде
оборудван и да използва маска за еднократна употреба, ръкавици и ако е
необходимо, престилка с дълъг ръкав за еднократна употреба.
Спалното бельо и кърпи трябва да се перат от специализирани лица,
регистрирани съгласно националното законодателство, които задължително
спазват специалните допълнителни препоръки за изпиране при минимална
температура 60 ºC с добавяне на почистващ препарат и дезинфектант.
Събирането, временното съхранение, предаването на използваното спално бельо
и кърпи и съответно неговото получаване и съхранение на чистото такова се
извършва при стриктно спазване на нормативните изисквания и препоръките на
здравните власти.
– Ако е възможно, систематично проветряване на всички стаи в обекта или
озониране (или обеззаразяване с помощта на друга налична технология, като
бактерицидни лампи и др.) на общите части, в рамките на определени времеви
интервали.
– Предоставяне на личен комплект санитарни материали в стаите /като
комплимент за гостите/, включващ по 1 чифт ръкавици за еднократна употреба и
по 1 маска на човек.

2. Обучение
– Необходимост от специален план за почистване и дезинфекция, като част от
плана за действие на обекта за COVID-19, за ситуации, в които има престой на
заразени гости или служители в обекта, идентифицирани с COVID-19. Наличие на
конкретни указания, писмени препоръки и план за почистване и дезинфекция,
управление на твърди отпадъци и за носене на лични предпазни средства (ЛПС), в
т.ч. и в случаи на заразени служители или гости.
3. Наблюдение на болни гости – камериерките и хигиенистите следва да
информират ръководството или на рецепция при вероятност за заразени от
COVID-19.

4. Наличност на материали и консумативи, в т.ч. на лични предпазни
материали – ръкавици, маски за еднократна употреба, ако е необходимо, престилка с
дълъг ръкав за еднократна употреба и др. по всяко време.

Г. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ ЗОНИ ЗА ХРАНЕНЕ И
НАПИТКИ
Необходимо е спазването на Указания към бизнес операторите, изготвени от
Българска агенция по безопасност на храните и съгласувани от министъра на
здравеопазването, публикувани на техните интернет страници:
iziskvaniia_km_biznes_operatorite

http://www.babh.government.bg/

1. Информация и комуникация
– Акцентът следва да е върху опазване на здравето чрез осигуряване на рум сървиз на
всички гости, а в случаите на работа на откритите площи на заведения за хранене
осигуряване на безконтактни технологии, адаптиране за ускоряване на техниката „без
докосване“, като частични а ла карт, системи за предварителна поръчка, отнемане на
опции, предварително разделяне на порциони, плъзгащи се входни врати за
ресторанти и определена автоматизация с цел физическо дистанциране.
– Допълнителни предпазни мерки за гостите – насърчаване миене на ръцете преди
ядене, осигуряване на входа на ЗХР и използване на дезинфекциращи гелове или
кърпички при влизане и напускане на ЗХР.
– Стриктно спазване на хигиенните мерки от персонала.
– Промяна на работа на заведения за хранене и развлечения .
– ЗХР трябва да осигури еднопосочен и пешеходен поток с разстояния от 1,5 до 2 м. за
улесняване на физическата дистанция.

2. Хигиенни условия и чистота
– подобряване на хигиенните условия в ЗХР и прилагането на мерки за почистване и
дезинфекция във всички работещи зони на ресторанта (бюфети; открити площи на
ресторанти; кухни и др.) като обща превантивна мярка по време на цялата епидемия

COVID-19, особено на предметите, които често се докосват, като маси, столове,
порцелан, прибори за хранене, подправки и др.

3. Автомати за напитки
– Машините за кафе, вода, напитки и др., особено частите в контакт с ръцете на
гостите, трябва да се дезинфекцират и почистват след всяко обслужване или по-често
при необходимост.

Варианти на безконтактни техники:
• Преминаване на а ла карт опции за храни и напитки.
• Бюфети, превърнати частично в а ла карт версия на готварската станция на
показ, концепция „Гурме чиния“, сервирана на масата.
• Система на еднопосочно движение на гостите.
• Система за предварителна поръчка за всички периоди на хранене.
• Да се сведе до минимум използването на автомати за напитки или без
самообслужване.

4. Маси и места за сядане в ЗХР, организация на храненето
– Изхранването се осъществява само в откритите части на ресторантите в хотела или
на заведенията за хранене и развлечения.
– Допустимо е изхранването на бюфет, но само ако храната е подредена зад прозрачна
преграда и предоставянето й се осъществява от служител, оборудван с маска и
ръкавици. Не се разрешава самообслужване и пряк контакт на гостите с храната.
– Адаптиране и организация на пространството в откритите площи на заведенията и
режима на обслужване с часове, през които е отворено с оглед на новите изисквания за
пространство, в съответствие с индивидуалното оформление и капацитета на всяко
ЗХР, според правилата на СЗО и на министъра на здравеопазването.
– Разполагане на масите с места на открито по начин, осигуряващ разстояние не по-
малко от 1.5 м. между тях и не повече от 4 лица на маса или на едно семейство,
съгласно указания на министъра на здравеопазването.
– На 10 кв. м. се допускат 4 души. Масите следва да са подредени така, че разстоянието
от облегалката на един стол до облегалката на друг стол да е повече от 1 м. един от
друг и че гостите като се изправят един срещу друг да са на разстояние най-малко 1 м.,
съгласно изискванията на СЗО.

– с цел наблюдение и проследяване е препоръчително да се сервират ястия само за
гостите на МН, при условие че има разстояние от минимум 2 м. между хората, които се
хранят.
– На една маса се допускат максимум 4 човека или само за едно семейство (с деца).

Д. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ И ОБОРУДВАНЕ В ОБЕКТА
• Дезинфекция на оборудване в обекта, предоставено на разположение на гостите
(например велосипед, каяк и др.) – след всяка употреба.
• Поради заплахата от вируса COVID-19, обектът има право да спре или ограничи
услуги, които биха увеличили риска за гостите и персонала (например доставка
на багаж до стаи и т.н.).
• Препоръчва се да не се използват сешоари в обектите.

Е. ЗОНИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
1. Измиване/ Дезинфекция
– Разрешено е функционирането и използването само на външни басейни /на открито/,
които не използват минерална вода.
– Дезинфекцията на водата в откритите плувни басейни се осъществява по начин,
осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/литър.
– Персоналът, обслужващ басейна, съблюдава спазването на правилата за безопасност и
физическата дистанция между посетителите.
– Осигуряване на стационарен дезинфекционен дозатор в зоната около басейна..
– Осигуряване на дозатор за дезинфекция за екипа за забавление и за гостите.
– Всеки гост трябва да дезинфекцират ръцете си, когато се присъединят към
дейностите. Дейностите за забавления се организират на открито при спазване на
изискванията за физическа дистанция.
– Анимацията се организира само на открито при спазване на изискването за физическа
дистанция при осъществяването й.
• Всички спортни занимания с директен контакт с тялото трябва да бъдат забранени .
• Радиостанцията е важна среда за информиране на гостите за текущите ситуации и
всички необходими разпоредби. Екипът за развлечение трябва да информира гостите
по време на презентацията и през деня за хигиенните разпоредби.
• Допълнителна информация се посочва на информационното табло за развлечения.

Ж. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И
ОБСЛУЖВАНЕ

• Оборудване и съоръжения за миене на съдове
Трябва да се провери правилното функциониране на оборудването за миене на
съдове, по-специално действащите температури, както и правилната доза на
химикалите за почистване и дезинфекция.

• Климатична инсталация
Въпреки че COVID-19 не се предава по въздух, а от човек на човек чрез малки
капчици от носа или устата, когато заразен човек кашля или издишва, трябва да се
обърне внимание, както при нормални обстоятелства, на състоянието на филтрите и
поддържането на правилна скорост на подмяна на въздуха в помещението.
Трябва да се провери правилното функциониране на оборудването за вентилация и
обмен на въздуха.

• Диспенсери
Трябва да се извършват редовни проверки, за да се гарантира правилното
функциониране на дозаторите за разтвор на сапун и дезинфектанти, сешоар за ръце,
дозатори за кърпички за еднократна употреба и други подобни устройства.
Дефектните устройства трябва бързо да се поправят или подменят.
Следва да се инсталират устройства за дозиране на дезинфектант гел в различните
зони на хотела, включително обществените тоалетни, използвани от гостите и
служителите, и други зони (например фоайе, ресторанти и барове). Препоръчително
е да се поставят безконтактни дозатори.

• Почистване и дезинфекция – препоръчва се почистване и дезинфекция на всички
инженерни помещения и допирни точки на оборудването преди връщането на
сградата към нормална експлоатация.

• Стаи за гости
• Ако стаята за гости е била поставена извън експлоатация в продължение на
30 дни или повече, е необходимо да се извърши необходимата проверка в стаята, за да се върне стаята обратно в действие. Всички описани по-горе
мерки са съотносими.

З. ДРУГИ ЗОНИ И ПОМЕЩЕНИЯ В МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
– Изключване от използването на помещения като: място за забавни игри, детска
занималня, игрални зали, вътрешни басейни, дискотеки и други, в които могат да се
образуват струпвания от хора, докато навлязат в следващата фаза на разхлабване на
мерките.

IV. ПРОЦЕДУРИ В ОБЕКТА: ПОДОЗИРАНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ
ПРИ СЛУЖИТЕЛ / ПЕРСОНАЛ
• Задължение за запознаване на персонала на обекта по отношение на въведения
протокол, свързан с COVID-19 (предаване на най-важните указания и
задължения в това отношение).
• Служителите и персоналът на обекта трябва да бъдат инструктирани, че в
случай на симптоми като повишена температура, кашлица, затруднено дишане,
болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки и др. не трябва да идват на
работа, трябва да останат вкъщи и да се свържат по телефона с личния си лекар,
а при липса на такъв с РЗИ и в случай на влошаване на здравето да се обадят на
112 и да информират, че е възможно да са заразени с коронавирус.
• Препоръчва се да се следи информацията на РЗИ и министъра на
здравеопазването, достъпна на адрес официалната интернет страница, както и
приложимото законодателство.
• В случай на симптоми, предполагащи коронавирусна инфекция при служител,
който изпълнява задачите си на работното място, той трябва незабавно да бъде
отстранен от работа, изолиран и в зависимост от състоянието му да се изпрати
обратно у дома с индивидуален транспорт или да се извика екип на ЦСМП.
Необходимо е да спрете приема на гости, да уведомите РЗИ и стриктно да
следвате дадените инструкции.
• Служителят трябва да изчака транспорта в определено помещение, в което е
възможно временно да го изолира от други хора.
• Препоръчва се да се определи зоната, в която служителят е пребивавал и след
неговото транспортиране да се проведе почистване и дезинфекция..

• Стриктно се спазват предписанията и препоръките на органите на държавния
здравен контрол.

V. ПРОЦЕДУРИ В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА
ИНФЕКЦИЯ ПРИ ГОСТ В ОБЕКТА
• В случай на ясни признаци на заболяване като постоянна кашлица,
неразположение, затруднено дишане, повишена температура, болки в гърлото,
хрема, отпадналост, мускулни болки и др. гостът се изолира и се уведомява
ръководството, лечебното заведение, с което обекта има сключен договор за
обслужване, РЗИ или ЦСМП.
• След изолиране/ транспортиране на госта се извършва почистване и
дезинфекция в местата, в които той е пребивавал.
• Силно се препоръчва едно определено лице да се грижи за госта, който е
засегнат, а не различни служители.
Стриктно се спазват предписанията и препоръките на органите на държавния здравен
контрол.

VI. ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ В ОБЕКТА
– По време на доставка на стоки в МН/ ЗХР трябва да се спазват специални предпазни
мерки. Шофьорите, транспортиращи и доставящи стоки и услуги трябва да носят ЛПС
(маска и ръкавици), докато извършват доставката. Преди влизане в конкретна зона в
обекта следва да се измери температурата на външните лица.

VII. ДЕЗИНФЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ –
МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
ДРУГИ МЕСТА, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В
УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Дезинфекционните мероприятия следва да се извършват съгласно насоките на
здравните власти, публикувани на интернет страниците на Министерство на
здравеопазването и на Националния център по заразни и паразитни болести:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=563:covid-19-desinfection-08032020&lang=bg

vremenni_nasoki_za_pochistvane_na_okolna_sreda_v_obekti_

preporki_za_potrebitelite_pri_pokupka_na_produkti_za_lichna_khigiena_v_tch_i_dezinfektsiia.pdf

Приложение № 1

ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ:
• Преди да започнете работа, веднага след идването си на работа, е
задължително да измиете ръцете си със сапун и вода.
• Носете защита за носа и устата, по възможност шлем и предпазни ръкавици (в
зависимост от спецификата на работата), когато изпълнявате задълженията си.
• Пазете безопасно разстояние от събеседника и колегите (препоръчва се
минимум 1,5 метра).
• Мийте ръцете си редовно и обилно със сапун и вода съгласно инструкциите и
дезинфекцирайте ръцете си с дезинфектант с вирусоцидно или частично
вирусоцидно действие. Дезинфекцията се препоръчва, когато няма
възможност за измиване на ръцете.

• Когато кашляте или кихате, покрийте устата и носа си със сгъвката на лакътя
или еднократна носна кърпа – хвърлете носната кърпа възможно най-бързо в
кош за отпадъци и измийте ръцете си.
• Опитайте се да не докосвате лицето, особено устните, носа и очите.
• Поддържайте работните места чисти и хигиенични, особено след края на
работния ден. Не забравяйте да дезинфекцирате контактни повърхности като
телефонна слушалка, клавиатура и мишка, контактни ключове или бюра.
• Редовно (няколко пъти на ден) почиствайте общите части, с които гостите
влизат в контакт, например дръжки на предните врати, перила, плотове,
облегалки на столове, асансьори и др.

Приложение № 2

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ
КОНКРЕТНИ ЗОНИ В ОБЕКТА В СЛУЧАЙ НА ИЗЛАГАНЕ НА COVID-19

Следното трябва да се приложи за помещения или конкретни зони в случай на излагане
на COVID-19:
• Всякакви повърхности, които се замърсяват с дихателни секрети или други
телесни течности на болния (ите) човек, напр. тоалетни, мивки и вани трябва
да се почистват редовно с и дезинфекцират с биоцид с вирусоцидно или
частично вирусоцидно действие съгласно инструкциите за ползване от
производителя
• На дезинфекция подлежат и всички контактни повърхности, напр. телефон,
оборудване за дистанционно управление, дръжки на врати, бутони в
асансьора и др.,
• Когато е възможно, използвайте само почистващи материали за еднократна
употреба. Изхвърлете материали за почистване, направени от кърпи и
абсорбиращи материали, напр. мопове и кърпи за бърсане. Когато е
подходящо, ги дезинфекцирайте с разтвор на натриев хипохлорит с
дезинфектант (биоцид) съгласно инструкциите на производителя, преди да
ги използвате за други помещения.
• Текстилните изделия, бельото и дрехите трябва да се поставят в специални
маркирани торби за пране и да се борави внимателно с тях, за да се предотврати вдигане на прах с последващо потенциално замърсяване на
околните повърхности или хора. Трябва да се дадат инструкции за прането:
изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент)
при температура на водата 90 °С за не по-малко от 20 минути;
• изпиране с хладка вода при температура 40-60°C с подходящи препарати с
дезинфекциращо действие (биоциди), напр. такива, съдържащи натриев
хипохлорит в подходяща концентрация (химио-термодезинфекция).
• Всички използвани предмети трябва да бъдат внимателно третирани по
подходящ начин, за да се намали рискът от потенциално предаване.
Предметите за еднократна употреба (кърпи за ръце, ръкавици, маски и др.)
трябва да се поставят в контейнер с капак и да се изхвърлят в съответствие с
плана за действие на обекта и националните разпоредби за управление на
отпадъците.
• Обществените зони, за които има данни, че дадено заразено лице да е
минало или да е прекарало минимално време (коридори), не е необходимо
да бъдат специално почиствани и дезинфекцирани.
• Обектът трябва да разполага с достатъчно дезинфектанти за ръце и
повърхности.
• Всички стаи и общи части трябва да се проветряват ежедневно.

Copyright © 2020 - Китен.